Recursos materials per al desenvolupament motor gros en escolars de 6-9 anys

José Manuel Cenizo Benjumea

Eduardo Serrano López

Juan Carlos Fernández Truan

*Correspondència: Juan Carlos Fernández Truan jcfertru@upo.es

Idioma de l’original

Citació

Cenizo Benjumea, J. M., Serrano López, E., & Fernández Truan, J. C. (2017). Material Resources for Gross Motor Development in Schoolchildren aged 6-9. Apunts. Educación Física y Deportes, 130, 58-72. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/4).130.05

516Visites

Resum

L’objectiu de la recerca ha estat conèixer els recursos materials d’educació física més eficaços per millorar el desenvolupament motor gros de l’alumnat de 6 a 9 anys, en funció del seu sexe i edat. La mostra de 982 escolars es va dividir en tres grups experimentals segons el tipus de material fungible i un grup de control. Es va emprar el test TGM-2, mitjançant un pretest i un postest després d’una intervenció de 14 sessions. La diferència de puntuacions directes en els dos àmbits (locomotriu i control d’objectes) va ser major en els grups experimentals (p-valor<0,05). Aquesta diferència resulta més elevada amb l’ús de materials alternatius, seguit de només pilotes i sense pilotes en tots dos cicles educatius i en els dos sexes, excepte per a les nenes de segon cicle, on els millors resultats es produeixen en el grup experimental de materials només pilotes.

Paraules clau: desenvolupament motor gros, educació física, educación física, recursos materials.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 26 d'abril de 2016

Acceptat: 8 de febrer de 2017

Publicat: 1 d'octubre de 2017