Psicologia i rendiment esportiu: a tall de presentació

Dr. Joan Palmi Guerrero

Idioma de l’original

Citació

Palmi Guerrero, J. (1994). Psicología y rendimiento deportivo: a modo de presentación. Apunts. Educación Física y Deportes, 35, 3-4.

430Visites

Resum

La psicologia de l’activitat física i l’esport té una història relativament curta com a disciplina especialitzada en el nostre país. Els seus primers passos es relacionen amb els treballs pioners fets en institucions com ara els centres de medicina esportiva de la Direcció General de l’Esport, i més tard des dels INEF (Barcelona i Lleida). La demanda d’una especialització en aquests temes va donar peu, sobre els anys 80, a que un col·lectiu de psicòlegs es plantegessin la necessitat de desenvolupar una associació professional que recollís les inquietuds i propostes de futur d’aquest àmbit. D’aquesta manera, el 1983, a la seu de l’antic INEF de Barcelona (Esplugues de Llobregat), es consolida la idea i es funda l’Associació Catalana de Psicologia de l’Esport —ACPE—. Des d’aleshores, ara farà onze anys, s’han desenvolupat anualment jornades de treball, grups, comissions que han intentat estructurar un àmbit d’intervenció i d’especialització de la psicologia de l’esport en les seves vessants de docència, investigació, i aplicació professional. Això ha donat com a fruit una presència més àmplia dels psicòlegs especialitzats en diferents institucions, clubs, federacions o assessories privades que donen fe de la necessitat d’un professional que complementi la preparació dels esportistes en els diferents nivells esportius. Així mateix hi ha un curs d’especialitat a nivell de màster en Psicologia de l’Esport que actualment es pot cursar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Davant aquesta fructífera evolució res més adient que fer coincidir la publicació d’aquest monogràfic especialitzat sobre la intervenció psicològica en esports d’equip amb aquest recent desè aniversari de la fundació de la primera associació en psicologia de l’esport d’Espanya: L’Associació Catalana de Psicologia de l’Esport. El contingut d’aquesta publicació es configura a partir de dos eixos generals que inicialment van marcar l’elecció dels autors i de la temàtica que es planteja en aquest monogràfic: en primer lloc professionals que treballen i poden escriure des de la seva experiència en diferents esports d’equip (futbol, bàsquet, hoquei herba, hoquei patins), i en segon lloc poder analitzar experiències dels diferents nivells esportius (iniciació, tecnificació, rendiment i alt rendiment).

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1994