Promoció de la salut en adolescents mitjançant un programa d’intervenció de millora de la condició física i de l’estil de vida

Eva Clemente Bosch

Idioma de l’original

366Visites

Resum

Atès que l’estil de vida es condiciona en gran manera durant l’adolescència, aquesta és una etapa clau per a la promoció d’estils de vida saludables com ara l’increment de l’activitat física i la millora de la condició física. L’objectiu d’aquest estudi ha estat conèixer el nivell de pràctica d’activitat física habitual en adolescents i analitzar-ne la influència en la salut, especialment cardiovascular, així com dissenyar i dur a terme un programa d’intervenció de millora de la condició física i de l’estil de vida en aquesta mateixa població.
Es va avaluar, preintervenció, el nivell de pràctica d’activitat física i el temps dedicat a activitats sedentàries, mitjançant un qüestionari; i preintervenció i postintervenció, la pressió arterial i la freqüència cardíaca en repòs mitjançant tensiòmetre digital; la composició corporal mitjançant antropometria (pes, talla, plecs cutanis i perímetres corporals) i la condició física orientada a la salut, mitjançant vuit proves per mesurar diferents capacitats (resistència aeròbica, força i resistència muscular, flexibilitat i velocitat-agilitat). A partir de les anteriors, es va calcular l’índex de massa corporal, el percentatge de greix, la massa lliure de greix i la capacitat aeròbica.
Concloem que el nivell de pràctica d’activitat física dels adolescents residents en l’àrea metropolitana de València és baix, i els nois s’associen a un nivell de pràctica molt superior al de les noies (57,6 % de nois i 14 % de noies compleixen les recomanacions respecte d’això); aquestes dades són preocupants per les repercussions que poden tenir en la salut. El sexe té una alta influència en els hàbits de pràctica d’activitat física, per la qual cosa s’hauria de tenir molt en compte a l’hora de dissenyar i dur a terme programes d’intervenció. Els adolescents que practiquen més activitat física tenen una major probabilitat de presentar millor salut cardiovascular, i la prevalença d’adolescents que posseeix una capacitat aeròbica indicativa de risc cardiovascular futur és alta, per la qual cosa seria aconsellable fer programes d’intervenció per augmentar el nivell de pràctica d’activitat física i per millorar el nivell de condició física dels adolescents, especialment en les noies. Els nois s’associen a una major pressió arterial sistòlica, un índex de massa corporal, un excés de pes, una circumferència de la cintura, un índex cintura/maluc i massa lliure de greix, a un menor percentatge de greix corporal i a una millor condició física. Els subjectes amb excés de pes tenen una major probabilitat de presentar pitjor salut cardiovascular.
El programa d’intervenció aplicat ha tingut un efecte positiu a la circumferència de la cintura, a l’índex cintura/maluc i al percentatge de greix corporal, i en la forma física, en la resistència aeròbica, la força-resistència i força muscular, i són aquestes les qualitats físiques que més ens interessava millorar des del punt de vista de la salut cardiovascular.

Paraules clau: adolescents, condició física, pràctica d’activitat física, programa d’intervenció, salut cardiovascular.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2012

Data de lectura: 5 de juliol de 2011