Pautes de disseny per a les instal·lacions dels clubs de tennis de Catalunya

Sacra Morejón Torné

Idioma de l’original

426Visites

Resum

En aquesta tesi doctoral s’ha fet una investigació sobre les instal·lacions dels clubs de tennis de Catalunya amb la intenció de poder determinar unes pautes de disseny. Atesa la particularitat d’aquest tipus d’instal·lació, que per no poliesportivitat de l’espai de joc ha quedat fora de la xarxa bàsica, s’ha cregut convenient iniciar aquest estudi i aportar algunes consideracions per a la seva concepció i  disseny. Cal destacar la intenció d’estudiar la instal·lació en la complexitat amb què ens la trobem habitualment, és a dir, distribuïda heterogèniament al territori i constituïda per espais esportius, complementaris i auxiliars.
La fonamentació teòrica ha aportat la revisió de conceptes entorn de l’espai esportiu i que fan referència a l’evolució històrica, la concepció urbanística i de planificació territorial, i el vessant sociològic. Posteriorment, i entrant en la fonamentació metodològica, s’ha fet una investigació aplicada en la mesura que s’han traslladat els conceptes recollits i revisats en el marc teòric dins la realitat pròpia dels espais esportius de tennis, i a Catalunya. Per dur a terme aquesta part, s’han desenvolupat propostes d’anàlisis geogràfica i territorial, esbrinant els motius de l’heterogènia distribució actual de pistes de tennis i determinant els dèficits territorials a través de l’aplicació de les eines existents del planejament.
La utilització d’aquestes eines ha facilitat la revisió dels paràmetres descriptius i classificatoris de les instal·lacions esportives, i ha permès determinar quins d’aquests paràmetres són definibles des del disseny i aplicació en el cas de les pistes de tennis. Aquest ha estat el punt de partida per a l’elaboració d’un instrument d’observació i estudi de l’espai esportiu concret (pista de tennis) en la realitat organitzativa en què sol trobar-se al nostre país (clubs).
A través de l’aplicació sobre una mostra representativa de clubs, han cercat aquells valors del model d’anàlisi que han fet possible, d’una banda, acostar-se a la comprensió de l’objecte d’estudi i, d’una altra, esbrinar, amb la interrelació dels seus indicadors, els valors que proporcionen major idoneïtat quant al disseny en cada nivell d’observació.

Paraules clau: disseny arquitectònic, instal·lacions esportives, planificació urbana, tennis.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2011

Data de lectura: 19 de gener de 2011