Organitzacions de gestió dels gimnasos espanyols

Moisés Grimaldi Puyana

Antonio Jesús Sánchez Oliver

Jerónimo García Fernández

*Correspondència: Moisés Grimaldi Puyana mgrimaldi@us.es

Idioma de l’original

Citació

Grimaldi Puyan, M., Sánchez Oliver, A. J., & García Fernández, J. (2018). Management Organizations of Spanish Gyms. Apunts. Educación Física y Deportes, 133, 7-19. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/3).133.01

560Visites

Resum

Actualment les organitzacions dedicades a la gestió dels gimnasos es troben en contínua evolució i consolidades dins del sector oci-esportiu, encara que cal assenyalar que dins d’aquestes existeixen multitud de característiques susceptibles de ser analitzades i desconegudes avui dia. Per això, l’objectiu principal d’aquesta recerca va ser estudiar les característiques estructurals: evolució, mida, antiguitat, personalitat jurídica i nombre de persones treballadores; així com conèixer els efectes de la crisi econòmica en les variables sobre l’evolució econòmica: total d’actius i ingressos per explotació, de les empreses inscrites sota el codi nacional d’activitats econòmiques com a gestió d’activitats dels gimnasos a Espanya, segmentades pels criteris de mida (micro, petita, mitjana i gran) seguint els criteris establerts per la directiva de la Unió Europea L124/36 (2003/361/CE). En general, es pot concloure dient que les organitzacions són de mida reduïda, operen amb personalitat jurídica de societat limitada en tot el territori espanyol, i les grans estan localitzades, principalment, a la Comunitat de Madrid, Catalunya i Galícia. Es comprova, a més, que la seva mida té una relació directa amb les variables econòmiques estudiades, ja que de l’anàlisi s’obté que la crisi ha canviat els resultats positius, ja que abans de la crisi eren per a les organitzacions de mida mitjana i ara són per a les petites.

Paraules clau: deporte, esport, gestió, gimnasos, mida, organitzacions.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 3 de juny de 2017

Acceptat: 12 de març de 2018

Publicat: 1 de juliol de 2018