Objectius i manifestació de valors socials i personals en l’esport juvenil segons esportistes, pares, entrenadors i gestors*

Melchor Gutiérrez Sanmartín

Vicente Carratalá Deval

José Francisco Guzmán

Carlos Pablos Abella

*Correspondència: Melchor Gutiérrez Sanmartín melchor.gutierrez@uv.es

Idioma de l’original

Citació

Gutiérrez Sanmartín, M., Carratalá Deval, V., Guzmán Luján, J. F., & Pablos Abella, C. (2010). Objectives and Manifestations of Social and Personal Values in Youth Sport according to Athletes, Parents, Coaches and Managers. Apunts. Educación Física y Deportes, 101, 57-65.

476Visites

Resum

El propòsit d’aquest treball ha consistit a analitzar els objectius que els diferents agents implicats en el fet esportiu, esportistes, pares, entrenadors i gestors, atribueixen a l’esport juvenil, igual com a la manifestació de valors socials i personals associats a la pràctica esportiva de nens i joves. Per fer-ho, 46 gestors, 63 entrenadors, 333 pares i 333 esportistes van omplir el qüestionari d’Objectius i Manifestacions de l’Esport, creat per a aquesta investigació. Mitjançant l’anàlisi de components principals amb rotació varimàx, trobem que els objectius de l’esport s’agrupen en cinc factors: autorealització i progrés, cooperació i joc net, poder i desig de triomf, companyonia, i diversió en el joc. Les manifestacions de l’esport van aportar les següents dimensions: autorealització i progrés, companyonia, poder i desig de triomf, autocontrol i joc net, i èxit personal. Dels resultats es conclou que els gestors són més crítics amb els objectius que ha de complir l’esport i amb les manifestacions de valors que aquest ofereix, mentre que els pares, entrenadors i els mateixos esportistes són més benèvols amb la pràctica de l’esport juvenil, tant en l’establiment d’objectius com en la manifestació de valors.

Paraules clau: adolescencia, esport escolar, socialització.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 13 de març de 2008

Acceptat: 9 de maig de 2008

Publicat: 1 de juliol de 2010