Nivells de pràctica d’activitat fisicoesportiva de temps lliure en els estudiants de Educació Superior de la Universitat de Guadalajara (Mèxic). Anàlisi d’alguns factors biològics i demogràfics

Gabriel Flores Allende

Francisco Ruiz Juan

María Elena García Montes

*Correspondència: Gabriel Flores Allende gflores@um.es

Idioma de l’original

Citació

Flores Allende, G., Ruiz Juan, F., & García Monte, M. E. (2009). Leisure time physical activity level in university students of Guadalajara (México). An analisys of some biological and demographic factors. Apunts. Educación Física y Deportes, 96, 84-95.

369Visites

Resum

Els comportaments de pràctica fisicoesportiva de temps lliure dels joves universitaris no s’ajusten prou a les recomanacions d’un estil de vida actiu que sigui favorable per a la seva salut. En aquest estudi, s’indaga la influència del sexe, l’edat i l’índex de massa corporal sobre les quantitats i els nivells de pràctica d’activitat fisicoesportiva de temps lliure que realitzen els subjectes actius. Sobre una població de 65.700 estudiants d’Educació Superior de la Universitat de Guadalajara, Mèxic, s’ha realitzat un mostreig polietàpic estratificat amb afixació proporcional, que ha donat com a resultat una mostra de 1.207 subjectes, cosa que significa un marge d’error de +-3% i un nivell de confiança del 95,5 %. Per a la recollida de dades s’ha utilitzat un qüestionari estandarditzat que s’ha aplicat de forma autoadministrada. Entre els principals resultats els estudiants dediquen de 2 a 3 dies a la pràctica, durant 2 o 3 hores; s’han trobat entre 2 i 3 vegades a la setmana un augment considerable en les pulsacions i un esforç respiratori d’almenys vint minuts. El col·lectiu més gran compleix amb els nivells recomanats d’activitat física. S’observa que les variables sexe, edat i l’IMC, no produeixen variacions en la freqüència, intensitat i durada de la pràctica fisicoesportiva de temps lliure ni en els nivells suggerits d’activitat física.

Paraules clau: durada, estudiants universitaris, factors, freqüència, intensitat, nivells d’activitat física.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2009