Nivell d’activitat física extraescolar entre l’alumnat d’educació primària i secundària

Manuel Fernández Guerrero

Miriam Suárez Ramírez

Sebastián Feu Molina

Ángel Suárez Muñoz

*Correspondència: Manuel Fernández Guerrero mfernadezg@unex.es

Idioma de l’original

Citació

Fernández, M., Suárez, M., Feu, S., & Suárez, Á. (2019). Level of Out-of-school Physical Activity Among Primary and Secondary School Students. Apunts. Educación Física y Deportes, 136, 36-48. http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/2).136.03

633Visites

Resum

El nivell d’activitat fisicoesportiva extraescolar de l’alumnat d’educació primària i educació secundària obligatòria és baix. L’escassetat d’activitat física, unida als mals hàbits alimentaris, està provocant un augment del sobrepès i obesitat. Per a comprendre com és el nivell d’activitat física s’ha plantejat analitzar la influència de les característiques sociodemogràfiques i el context escolar en la pràctica d’activitat física dels escolars d’educació primària i d’educació secundària obligatòria. S’ha realitzat un estudi de caràcter transversal, descriptiu i inferencial en el qual han participat 1093 alumnes de la ciutat de Badajoz. La majoria dels alumnes enquestats són irregularment actius i destinen molt poc temps setmanalment a la pràctica d’activitat física extraescolar. No s’observen diferències significatives en la puntuació de pràctica fisicoesportiva en funció del sexe, edat i curs escolar (p > .05). No obstant això, sí que existeixen diferències significatives en funció del caràcter o oferta educativa del centre escolar (p < .05). Els escolars que estudien en centres on només s’imparteix educació primària, 11-12 anys, fan més activitat física que els que estan en centres de secundària i tenen més de 13 anys.

Paraules clau: activitat física extraescolar, nens, obesitat, salut.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 2 de febrer de 2018

Acceptat: 22 de juny de 2018

Publicat: 1 d'abril de 2019