Motius per a l’inici, manteniment i abandonament de la pràctica esportiva dels preadolescents de l’illa de Mallorca

Pere Palou Sampol

Xavier Ponseti Verdaguer

Margalida Gili Planas

Pere Antoni Borràs Rotger

Josep Vidal-Conti

Idioma de l’original

426Visites

Resum

Aquest article s’emmarca en una investigació més àmplia portada a terme amb nens i nenes d’entre 10 i 14 anys de l’illa de Mallorca sobre els hàbits de pràctica esportiva. De manera més precisa, en aquest treball s’analitzen quins són els motius d’inici, manteniment i/o abandonament de la pràctica esportiva entre el grup de població esmentat.
Per dur-lo a terme es va fer una enquesta a 2.661 nens i nenes de Mallorca. La mostra es va obtenir a partir d’un mostratge polietàpic. L’instrument utilitzat és un qüestionari d’elaboració pròpia.
Els resultats mostren que els amics són el principal motiu d’iniciació a la pràctica esportiva, amb un 33,6 % del total, i que els qui s’inicien i es mantenen en la pràctica esportiva ho fan principalment per diversió i lleure, amb un 37 %. Els estudis, amb un 33,6 % i l’avorriment, amb un 23,3 %, són els principals motius d’abandonament. Les diferències més significatives, pel que fa a gènere, recauen en el fet que les dones atorguen més importància al fet d’estar en forma que no pas els homes, els quals opten per la competició i els amics com a motius de pràctica. El gènere marca algunes diferències en relació amb l’hàbit de practicar esports en la preadolescència.

Paraules clau: abandonament, activitat esportiva, gènere, inici, manteniment, nivell de pràctica esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2005