Metodologies de primera persona en l’ensenyament d’habilitats motrius

Raúl Sánchez García

*Correspondència: Raúl Sánchez García raul.sanchez@uem.es

Idioma de l’original

Citació

Sánchez García, R. (2010). First-person Methodologies in Teaching Motor Skills. Apunts. Educación Física y Deportes, 100, 32-40.

512Visites

Resum

Les metodologies en primera persona tracten la descripció i la utilització d’experiències tal com apareixen a l’executant de l’acció durant la pràctica d’una activitat fisicoesportiva. El seu interès rau en l’oferiment d’eines útils als mateixos participants d’aquestes activitats corporals, tot ajudant-los a fomentar el seu monitoratge propi i autònom en el procés d’adquisició de l’habilitat motriu. Estudis com els de Masters et al. sobre la forma d’ensenyament explícit-implícit i com els de Wulf et al. sobre el focus d’atenció mostren exemples d’aquestes metodologies, i brinden a més a més nocions generals sobre com han de ser utilitzades. El descobriment d’invariants fenomèniques i la seva transmissió en forma d’analogies, metàfores o instruccions simples serà la forma bàsica de treball d’aquestes metodologies. Les anàlisis realitzades sobre l’activitat de natació serviran per mostrar-nos d’una manera més concreta a què ens estem referint.

Paraules clau: explícit-implícit, focus d’atenció, invariants fenomèniques, metodologies de primera persona.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 21 de decembre de 2008

Acceptat: 21 d'abril de 2009

Publicat: 1 d'abril de 2010