L’oferta d’activitats aquàtiques per a l’ocupació del temps lliure

Agustí Boixeda de Miquel

Idioma de l’original

Citació

Boixeda de Miquel, A. (1990). La oferta de actividades acuáticas para la ocupación del tiempo libre. Apunts. Educación Física y Deportes, 21, 5-10.

306Visites

Resum

En una societat on es disposa cada vegada més de temps lliure, degut fonamentalment a una disminució de la jornada laborable, es cerquen de manera contínua noves formes d’ocupació del mateix. L’activitat física s’ha transformat en una de les principals, al que ha contribuït un major interès i preocupació per la salut —en el seu sentit més ampli de benestar físic, psíquic i social—, així com per la imatge i l’estètica corporal. Al llarg dels últims anys, s’ha donat un gran increment dels assidus a la pràctica física durant el seu temps d’oci entre els habitants dels països desenvolupats. El nombre dels que realitzen alguna activitat d’aquest tipus supera la meitat de la població entre 15 i 60 anys en alguns d’ells, essent superior en altres. En el nostre, però, abastava quelcom més de la tercera part el 1985. Res no fa pensar que en l’actualitat aquesta xifra, fruit d’un progressiu increment en anys posteriors, no hagi assolit nivells superiors. Encara que probablement sense arribar a proporcions com les ja indicades per a d’ altres nacions.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1990