L’interès per la pràctica d’activitat físicoesportiva de temps lliure de l’alumnat de la Universitat d’Almeria. Un estudi longitudinal

Francisco Ruiz Juan

María Elena García Montes

Antonia Irene Hernández Rodríguez

Idioma de l’original

Citació

Ruiz Juan, F., García Montes, M. E., & Hernández Rodríguez, A. I. (2001). The ineterest for physical-sport activity practice in the free time ofthe scholars of the University of Almeria. A longitudinal study. Apunts. Educación Física y Deportes, 63, 86-92.

264Visites

Resum

Conèixer l’interès mostrat cap a la pràctica de l’activitat físicoesportiva tot analitzant l’evolució que s’ha produït, transcorreguts dos cursos acadèmics, en l’alumnat de la Universitat d’Almeria, és un dels objectius que guia aquesta investigació. D’altra banda, es pretén valorar la repercussió que ha tingut, sobre l’interès per la pràctica d’activitat físicoesportiva en el temps lliure, tant l’Educació Física rebuda com a assignatura obligatòria al col·legi i a l’institut com l’actitud dels pares/mares respecte d’aquesta mena de pràctiques. La població està formada per l’alumnat universitari d’Almeria de primer i segon cicle. La mostra de primer cicle (curs 96/97) és de 1.376, a segon cicle (curs 98/99) és de 878. L’error mostral assumit és del ±3% i un nivell de confiança del 95,5%. La recollida de dades s’ha realitzat amb metodologia quantitativa mitjançant enquestes (qüestionari autoadministrat amb aplicació massiva -per aules- i presència d’aplicador). L’anàlisi de dades, mitjançant tècniques quantitatives, amb el programa informàtic SPSS/PC + (V 7,52), ens permet de presentar resultats descriptius de les diferents variables plantejades, i també inferencials. A totes les persones objecte de la nostra investigació, prescindint de la seva situació activa o passiva (realització o no d’activitats físicoesportives en el temps de lleure) se’ls planteja una pregunta simple per determinar el seu interès sobre la pràctica d’activitat físicoesportiva: “Amb relació a la pràctica de l’activitat físicoesportiva i considerant-la en totes les seves formes, és a dir, com a espectacle, joc, exercici físic i diversió, i independentment que practiquis o no activitat física, diries que t’interesses molt, força, poc o gens, per l’activitat física i esportiva?”. Les dades que es desprenen del nostre estudi coincideixen, en gran mesura, amb les aportades per altres investigacions similars, que confirmen el creixent interès per la pràctica físicoesportiva, i el lloc que aquesta va ocupant, com a una de les formes ideals, i amb més diversitat de manifestacions, entre les activitats de lleure. Es presenten també els resultats de l’anàlisi inferencial de la variable interès en relació amb les variables d’edat, sexe, estat civil, facultats, estudis, curs acadèmic, expedient acadèmic, Educació Física rebuda, experiència pràctica personal i actitud dels pares envers la pràctica físicoesportiva de temps lliure.

Paraules clau: activitat, interès, joves universitaris, temps lliure.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2001