L’esportista professional. Una relació laboral de caràcter especial

Álvaro Sicilia Camacho

Idioma de l’original

Citació

Sicilia Camacho, A. (1997). The professional sportsman. A labor relation of a especial character. Apunts. Educación Física y Deportes, 49, 94-103.

603Visites

Resum

L’article té com a objectiu l’anàlisi del terme «esportista professional» des del punt de vista del dret laboral. Es necessita, per a aquesta finalitat, atendre l’especialitat d’aquest tipus de contracte, tal i com li confereix l’article 2.1 de la Llei 8/1980, de 10 de març (Estatut dels treballadors). Després de l’anàlisi de la definició d’esportista professional recollida en l’article 1.2 del Reial decret 1006/85, de 26 de juny, i els principals elements que la composen, el text se centra en la relació especial del contracte i els òrgans competents per tal de dirimir els conflictes entre l’esportista i el club o SAD. Dins d’aquesta idea, es posa un especial èmfasi a la relació que hi ha entre les «regles de joc o competició» o les «regles esportives», delimitació que actualment sembla trobar algunes dificultats, tal i com es mostra en l’àmbit de la contractació d’esportistes estrangers.

Paraules clau: acomiadament laboral, contracte de treball, esportista professional.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1997