L’esport infantil com a activitat per al desenvolupament de la resiliència i la Cultura de Pau: l’esport infantil per a la Pau

Liliana Elsa Grabin

*Correspondència: Liliana Elsa Grabin lgrabin@fibertel.com.ar

Idioma de l’original Espanyol

472Visites

Resum

Aquesta tesi va tenir com a objectiu general estudiar la relació entre l’esport infantil, la resiliència i la Cultura de Pau, per establir les bases dels valors que fonamentin l’esport infantil com un model d’Educació per a la Pau i, amb això, la conceptualització de l’Esport Infantil per a la Pau. 

Es va proposar un tipus d’estudi bibliogràfic de revisió sistemàtica, a través del qual es va pretendre identificar, avaluar i integrar diversos estudis relatius al tema de recerca, amb la finalitat de respondre als objectius i hipòtesis proposats.

Sobre aquesta base es va fonamentar el model d’esport infantil per a la pau, basant-se en els valors esportius (Fair Play o Joc Net), els valors educatius de la pau (Cultura i Educació per a la Pau), els pilars de la resiliència infantil i la comunicació no violenta en totes les seves dimensions educatives i esportives.

Es va reconceptualitzar l’esport infantil com una activitat que promou la competència com a valor d’aprenentatge, a diferència de l’exigència per a l’obtenció de l’èxit esportiu, gairebé homologat al treball infantil.

Una aportació important ha estat la transposició dels Drets del Nen creats per Korczak (1929) a l’àrea esportiva infantil, la majoria coincidents amb els drets dels nens que practiquen esports, postulats en la Declaració dels Drets del Nen en l’Esport (Organització de les Nacions Unides, 1988), que va implicar la revisió i el desenvolupament teòric des de la creació històrica dels drets del nen, fins als seus actuals drets quan practiquen esports..

Com a conclusions centrals de la tesi s’assenyala que l’activitat esportiva infantil afavoreix el desenvolupament de la seva resiliència a partir del continu aprenentatge en la resolució alternativa de les adversitats generades per la competència esportiva. Així mateix, els nens resilients són capaços de fer prevaler, davant de la coacció del món adult centrada en el triomfalisme com a únic resultat competitiu, els seus propis drets com a nens, el dret a jugar i els drets que assisteixen els que practiquen esports. 

Finalment, s’ha posat en evidència que la pràctica de l’esport infantil és un mitjà propici per a l’educació de la Cultura de Pau, l’Educació per a la Pau i, per tant, la construcció dels valors de l’Esport per a la Pau.

En síntesi, esport infantil, resiliència infantil, Cultura de Pau i Educació per a la pau constitueixen una mancomunitat que promou els valors de la pau, oferint una nova conceptualització representada per l’Esport infantil per a la Pau.

Paraules clau: cultura de pau, esport infantil, esport infantil per a la pau, resiliència.

ISSN: 2014-0983

Data de lectura: 5 d'abril de 2018