Les proves d’aptitud física en l’avaluació de l’educació física de l’ESO

Emilio J. Martínez López

Mª Luisa Zagalaz Sánchez

Daniel Linares Girela

Idioma de l’original

Citació

Martínez López, E. J., Zagalaz Sánchez, M. L., & Linares Girela, D. (2003). Physical aptitude tests in Physical Education evaluation of the ESO. Apunts. Educación Física y Deportes, 71, 61-77.

660Visites

Resum

L’avaluació de les capacitats físiques de l’individu ha proporcionat durant molts anys diferents alternatives d’aplicació, tot i que el seu principal objectiu s’ha focalitzat en el rendiment esportiu, l’Educació Física Escolar i, més recentment, en els efectes beneficiosos relacionats amb la salut de les persones.
A hores d’ara, en el camp de l’Educació Física, l’avaluació de la condició física dels adolescents presenta algunes controvèrsies sobre la idoneïtat de portar a terme aquesta valoració de capacitats mitjançant tests motors, o fer prevaler-ne l’estimació mitjançant l’observació del rendiment físic de cada subjecte en el transcurs de les classes.
Aquest article presenta un estudi encaminat a determinar l’estat actual de l’avaluació de la condició física dels adolescents d’ESO i 1r de Batxillerat i a precisar, dins d’aquest camp, les proves d’aptitud física més adequades per portar a terme la valoració esmentada.
La investigació s’ha fonamentat sobre tres puntals determinants:
a) Estudi de proves: s’han consultat 167 tests d’aptitud física, classificats en qualitats físiques bàsiques (Resistència, Força, Velocitat i Flexibilitat) i qualitats perceptiu motrius i resultants (Agilitat, Coordinació i Equilibri) que poden ser aplicades en aquestes edats de l’adolescència, s’han triat seguint criteris de fiabilitat, objectivitat i validesa, així com per les seves característiques d’economia, normalització, ‘comparabilitat’ i utilitat.
b) Estudi de llibres de text: s’han analitzat les proves recomanades per a l’avaluació de la condició física als llibres de text de 10 editorials de caràcter nacional, que els incorporen en el seu projecte editorial d’educació secundària.
c) Enquesta a professorat: mitjançant un qüestionari s’ha recollit l’opinió de 169 professors d’Educació Física que imparteixen classes en educació secundària. Els ítems han versat sobre el coneixement i aplicació del professorat a les classes d’Educació Física de les 168 proves analitzades a l’apartat a).
Aquesta estructura ens ha permès d’encreuar les dades, assignant una valoració màxima d’un 33,3% a cada una de les proves (167) en els seus apartats a), b) i c) del paràgraf anterior; i presentar ordenadament en el full de càlcul Excel 2000 els resultats de cada test.
Finalment, s’ofereixen les conclusions finals i les tres proves més recomanades en cada una de les qualitats físiques bàsiques i motrius.

Paraules clau: aptitud física, avaluació, educació física, educación física, proves d’aptitud física, test, valoració, valoración.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2003