Les instal·lacions esportives i el lleure. Equipaments esportius.

Antonio Moreno Ruiz

Idioma de l’original

Citació

Moreno i Ruiz, A. (1988). Las instalaciones deportivas y el ocio. Equipamientos deportivos. Apunts. Educación Física y Deportes, 13, 5-9.

494Visites

Resum

Per poder desglossar aquest interessant tema, hauríem de partir d’una clara concepció de temps Iliure i lleure i a la vegada definir d’una manera oberta què entenem per equipament esportiu. Sens dubte com intentarem demostrar més endavant, podem avançar que les diverses concepcions ideològiques i filosòfiques que tingui cadascú sobre els aspectes anteriormente esmentats, marcaran el present i el futur dels equipaments esportius.
Conceptualitzar el temps Iliure i el Ileure, comporta intrínsecament una tasca que podria caure en el simplisme i això seria per part meva una Ileugeresa que no em puc permetre.
Existeix un debat ideològic molt interessant sobre les diverses concepcions del temps lliure i el Ileure. Cadascuna influenciada per models ideològics contraposats. El professor Frederic Munné ha realitzat un estudi molt seriós i interessant sobre els diferents sociòlegs i estudiosos d’aquesta temàtica, entre els que podem destacar a FROMM, MARCUSE, RIESMAN i DE GRAZIA als Estats Units, FRIEDMAN, LEFEVRE, DUMAZEDIER a França i ETRUSHIN a la URSS.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1988