Les activitats nàutiques i les persones amb hipoacúsia. Una experiència amb focus groups

Daniel Martos-García

Idioma de l’original

Citació

Martos García, D. (2003). Nautical activities and people with hearing difficulties. An experience with focus groups. Apunts. Educación Física y Deportes, 72, 55-60.

348Visites

Resum

Les activitats nàutiques representen una activitat més a plantejar en el currículum d’Educació Física. Però si l’alumnat al qual va dirigit te hipoacúsia en distints graus, l’experiència esdevé certament significativa. Resulta, doncs, primordial entendre i esbrinar les interpretacions i conclusions que els participants, tant els monitors, com els professors/es acompanyants i sobretot els i les alumnes que hi participen, fan abans i després d’aquesta experiència. Els problemes que apareguen hauran de ser resoltos pels mateixos participants, per tal de fer d’aquestes activitats una experiència oberta a tothom i facilitadora de la integració de persones amb hipoacúsia en el món dels normoients. Aquest és un dels objectius que motiven la investigació.
A més a més, es dissenya l’estudi amb un instrument de recollida de dades, el focus groups o entrevistes grupals. Les entrevistes en grup són molt utilitzades en investigació de màrqueting, però també poden ser emprades, per què no?, en educació. Si bé aquestes entrevistes faciliten la conversa per tal de crear un ambient de confiança i poca directivitat, amb persones amb dificultats d’audició i de parla, les coses no seran tan senzilles. Avaluar, per tant, aquesta estratègia amb la població esmentada, és un altre dels objectius que es plantegen.

Paraules clau: activitats nàutiques, Focus Groups, hipoacusia.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2003