Les activitats físiques i esportives des de la perspectiva de la Praxiologia Motriu

Francisco Lagardera

Pere Lavega-Burgués

Idioma de l’original

Citació

Lagardera, F., & Lavega, P. (2001). Las actividades físicas y deportivas desde la perspectiva de la Praxiología Motriz. Apunts. Educación Física y Deportes, 66, 78-81.

427Visites

Resum

En el marc del V Seminari Internacional de Praxiologia Motriu celebrat a la Corunya del 20 al 22 d’octubre del 2000, tenim de nou el privilegi de trobar-nos amb el professor Pierre Parlebas. Com de costum, ens mostra una actitud cortesa i dialogant, el seu gest és afable, acompanyat d’una generosa predisposició a compartir amb els altres els seus coneixements; reflecteix una actitud prudent i humil, una personalitat molt singular, que manifesta la saviesa d’escoltar i observar pacientment, subtil en els detalls, i l’afectivitat del qual s’obre de bat a bat als seus amics i col·laboradors. Però la significació del professor desborda, sobretot, per la seva experiència, per la seva obra i per la seva dimensió epistemològica. Escoltant i llegint Parlebas hem après que investigar és un temps verbal associat a una actitud, a una inquietud adreçada a qüestionar-se tot allò que fem, a trobar sentit a tot allò que realitzem i a dirigir els esforços cap a aquest horitzó de l’optimització de la nostra intervenció pedagògica o professional. El professor Parlebas inicia la seva singladura científica en l’àmbit de la motricitat, des de la reflexió que li susciten les situacions motrius que ell proposa, primer com a monitor, desprès com a entrenador i posteriorment com a professor d’educació física. La seva categoria científica el porta a exercir de professor a l’Escola Normal de Magisteri de París, a l’INSEP (INEF parisenc) i posteriorment a ocupar el càrrec de catedràtic en Humanitats a la Universitat de la Sorbona de París, prestigiosa institució de la qual ha estat degà durant els últims quatre anys. El camí recorregut suposa més de quatre decennis dedicats a ensenyar i investigar, a reflexionar i a escriure, llegat del qual nosaltres en som els beneficiaris directes. La seva obra de més transcendència i repercussió: Contribution à un lexique commenté en sciencie de l’action motrice (1981), ha estat ampliada recentment, l’any 1999, després d’esgotar-se la segona edició francesa, i ara mateix, ja podem adquirir-la a las nostres llibreries en la seva versió espanyola (Juegos, deportes i sociedades. Contribución a un léxico comentado en ciencia de la acción motriz. Barcelona: Paidotribo, 2001). Aquest esdeveniment editorial és per si sol prou important com per a merèixer una entrevista a un autor tan rellevant, però l’obra de Pierre l’ultrapassa a ell mateix, perquè amb el seu lent i rigorós treball ha aconseguit dibuixar els perfils d’una regió epistemològica que fins a la seva aportació navegava apàtrida, recolzant-se en maneres de fer i mètodes d’altres disciplines. No és només que des de l’aparició de la ciència de l’acció motriu (Praxiologia Motriu), disposem d’un àmbit de la motricitat humana que defineix i conforma la nostra forma d’actuar acadèmica i professional, sinó i principalment, perquè l’objecte de la Praxiologia Motriu és singular i necessari, atès que es dedica a investigar i a resoldre aquella mena de problemes que, tot i ser elementals per a qualsevol professor d’Educació Física o persona vinculada a qualsevol àmbit de la motricitat humana, no poden ser resolts com els conceptes i mètodes de les ciències tradicionals i consolidades acadèmicament. Una vegada més, la formació erudita del professor Pierre Parlebas, en humanitats, ciències exactes… i també en educació física, li atorguen la màxima autoritat en defensar una interdisciplinarietat ben entesa, sense submissions ni jerarquies entre les diferents ciències, i sobretot partint, en cada moment, de la pertinència que legitima l’objecte d’estudi de cada disciplina. Però deixem que sigui tan rellevant personatge qui ens guiï per aquest fascinant camí de la ciència i de la pedagogia de l’acció motriu.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2001