L’Educació Física a l’educació primària (LOCE). Un retorn a la perspectiva tradicionalista, psicomotricista i higiènica de l’EF?

Manuel Lizalde Gil

José Ignacio Salgado López

Idioma de l’original

Citació

Lizalde Gil, M., & Salgado López, J. I. (2005). Physical Education in primary education (LOCE). Returning to the traditionalist perspective, psychomotricity and hyegenic of the EF?. Apunts. Educación Física y Deportes, 80, 81-87.

402Visites

Resum

L’actualitat educativa es troba immergida en aquests moments i dintre de l’àmbit de l’ensenyament no universitari, en els canvis derivats de la promulgació de la Llei Orgànica de Qualitat de l’Educació (coneguda ja com a LOCE, i promulgada el 23 de desembre del 2002). En aquest treball presentem una anàlisi crítica de les modificacions del currículum oficial d’Educació Física per a l’etapa educativa de l’Educació Primària. Després de l’anàlisi dels elements bàsics del currículum presentats en aquests documents (objectius, continguts i criteris d’avaluació), podem derivar, com a conclusió principal, que el nou currículum sembla centrar-se més en una tornada a un enfocament dins la “perspectiva tradicionalista” dintre de la Teoria Curricular (Kirk, 1990, pàgs. 37-39 i Contreras Jordán, 1998, pàg. 47), en la qual es veu el professor com a executor de quelcom dissenyat per agents externs a l’acte educatiu en si, en clara confrontació amb les aportacions de la llei d’educació anterior, la LOGSE.

Paraules clau: anàlisi de currículums, educació física primària.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2005