L’educació física a l’escola: vers un projecte curricular

Teresa Lleixà Arribas

Idioma de l’original

Citació

Lleixà Arribas, T. (1989). La educación física en la escuela: hacia un proyecto curricular. Apunts. Educación Física y Deportes, 16-17, 48-51.

456Visites

Resum

És evident que l’Educació Física adquireix cada cop més rellevància en el currículum escolar. També pren importància no només ocupant un lloc entre les altres matèries, sinó que assoleix la seva identitat com a disciplina educativa. No podem dir que l’Educació Física no hagi existit a l’escola amb anterioritat, però sí podem afirmar que, en molts casos, era considerada com una matèria purament recreativa, gràcies a la qual el nen es descarregava de la tensió que acumulava a l’aula, al temps que la seva salut se’n beneficiava. Una reflexió sobre les possibilitats educatives de l’activitat física, tanmateix, fa canviar progressivament la perspectiva, de manera que, a l’actuaI itat, cada cop és més freqüent contemplar l’Educació Física, a l’àmbit escolar, sota un punt de vista pedagògic. Amb aixe, apareix la necessitat d’organitzar els elements de l’acció didàctica, perquè el seus resultats coincideixin, en la mesura que sigui possible, amb els esperats. És a dir, la programació es fa imprescindible. Quan ens apropem a la realitat escolar, l’experiència ens demostra que la programació de l’Educació Física es troba lluny de ser una pràctica habitual. De manera general podem dir que els mestres organitzen les seves sessions seleccionant, gràcies a la improvització i al comportament intuïtiu, algunes activitats, independents d’objectius, continguts, metodologies o plantejaments d’avaluació. Ens podem referir, en concret, a la investigació de Kneer, on dóna un qüestionari a 128 ensenyants sobre diversos elements de la planificació, i s’extreu que els mestres acostumen a usar com a formes de programació, progressions d’ensenyament i al contrari, gairebé mai utilitzen la redacció del pla de classe, adduint, el 6% dels interrogats, que no hi creuen, el 55% que no la consideren necessària i el 3% que es consideren incapaços de realitzar-la.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1989