L’avaluació de l’aptitud física en escolars d’educació secundària

Fernando Ureña Vilanueva

Antonio P. Velandrino Nicolás

Joaquín Parra Martínez

Idioma de l’original

Citació

Ureña Villanueva, F., Velandrino, A. P., & Parra Martínez, J. (1998). Physical aptitude evaluation in highschool scholars. Apunts. Educación Física y Deportes, 52, 25-35.

364Visites

Resum

Aquesta investigació es va dur a terme amb una mostra de 613 alumnes d’edats compreses entre els 14 i els 16 anys que pertanyen a centres públiques d’ensenyament secundari de la Comunitat Autònoma de Múrcia. A aquests alumnes se’ls van subministrar proves per conèixer les seves característiques morfològiques, la seva capacitat motora i la seva capacitat fisiològica. Els resultats obtinguts ens han permès respondre un dels postulats o principis metodològics proposats per la reforma educativa actual: “Conèixer el nivell inicial, progressar d’acord amb ell i comparar-lo amb el context de referència”. Aquest postulat s’especifica clarament en els diferents apartats que conformen el currículum oficial de l’àrea d’Educació Física per a l’etapa educativa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). També hem proporcionat un context de referència concret vàlid per a l’avaluació objectiva de l’aptitud física dels alumnes de 14 a 16 anys que fan estudis d’ESO, des d’una perspectiva normativa. Aquest pot ser de gran ajut, tant per als alumnes com per als professors. Per als alumnes perquè els permetrà comparar el seu nivell d’aptitud física global o aspectes parcials d’aquesta amb la seva població de referència i com a factor de motivació. Per al professorat perquè podran utilitzar ara aquesta informació per elaborar estratègies d’intervenció destinades a aconseguir una millora de les capacitats físiques relacionades amb la salut

Paraules clau: aptitud física, batería Eurofit, cineantropometría.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1998