L’avaluació de la qualitat percebuda del servei com a element clau per a la gestió dels clubs de golf a Espanya

Virginia Serrano Gómez

Antonio Rial Boubeta

Óscar García García

Antonio Hernández-Mendo

*Correspondència: Óscar García García oscargarcia@uvigo.es

Idioma de l’original

Citació

Serrano Gómez, V., Rial Boubeta, A., García García, O., & Hernández Mendo, A. (2010). The Assessment of Perceived Service Quality as a Key Element for Managing Golf Clubs in Spain. Apunts. Educación Física y Deportes, 102, 95-105.

417Visites

Resum

L’objectiu de l’estudi és dur a terme una aproximació empírica, orientada a la gestió, a la modelització i mesura de la qualitat percebuda del servei prestat als clubs de golf espanyols, tenint com a fi últim elaborar i perfeccionar eines aplicables que resultin útils per poder identificar els punts febles del servei i la definició de millores encaminades a incrementar la satisfacció final i la fidelització dels seus. Per a la recollida de la informació, es va recórrer a una entrevista personal i a la utilització d’un qüestionari elaborat ad hoc, per ser utilitzat entre els socis d’un club de golf situat a la Corunya. Els resultats de l’anàlisi factorial indiquen que hi ha cinc grans dimensions: personal, condicions físiques, organització i gestió, instal·lacions i serveis complementaris, i vestidors i armariets. No obstant això, l’anàlisi de regressió lineal dut a terme permet assenyalar-ne dues (organització i gestió, i condicions físiques) com aquelles dimensions que tenen un pes major sobre la satisfacció global del client, la qual cosa es tradueix en informació de gran interès estratègic per al club.

Paraules clau: escales de qualitat, gestió esportiva, golf, qualitat del servei.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 20 de febrer de 2009

Acceptat: 2 de març de 2009

Publicat: 1 d'octubre de 2010