La valoració de moviments ràpids i coordinats. La seva interrelació i capacitat de selecció de talents esportius

Jordi Porta

Pablo López de Viñaspre

Rosa María Bonastre

Idioma de l’original

Citació

Porta Manzafiido, J., López de Viñaspre, P., & Bonastre, R. M. (1996). La valoración de movimientos rápidos y coordinados. Su interrelación y capacidad de selección de talentos deportivos. Apunts. Educación Física y Deportes, 46, 53-60.

414Visites

Resum

El present article pretén aportar dades sobre els diferents factors que intervenen en la realització de moviments ràpids i coordinats. Amb aquesta finalitat s’analitza la relació que hi ha entre diverses proves que es proposen per a la valoració d’algunes expressions de la velocitat. Es pretén també fer una anàlisi comparativa de la capacitat de rendiment en moviments ràpids i cíclics entre homes i dones. L’estudi ha fet amb 62 subjectes, 31 homes i 31 dones. Les proves compreses en l’estudi han estat les següents: test de velocitat de reacció simple, test de resposta de reacció electiva, tests de força explosiva (.witurt jump, counter movement i drop jump), test de velocitat cíclica de membres inferiors i test de velocitat cíclica de membres superiors. Per a l’anàlisi estadística es van utilitzar els coeficients de correlació entre els diferents tests i es va acceptar un valor de significació de p<0,05. Les dades de l’estudi apunten cap a la necessitat de crear nous tests per a la valoració de la velocitat cíclica de moviment i suggereixen que les diferències que es puguin trobar entre homes i dones quant a la seva capacitat de realitzar moviments cíclics a gran velocitat es deuen a diferències en valors de força i no són, per tant, conseqüencia de diferencies en capacitats coordinatives.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1996