La socialització en la pràctica fisicoesportiva de caràcter recreatiu: predictors dels motius socials

Juan Antonio Moreno-Murcia

Cornelio Águila Soto

Fernanda Borges Silva

*Correspondència: Juan Antonio Moreno Murcia j.moreno@umh.es

Idioma de l’original

Citació

Moreno Murcia, JA, Águila Soto, C., & Borges Silva, F. (2011). Socialization in Recreational Physical Exercise and Sport: Social Motivation Predictores. Apuntes. Educación Física y Deportes, 103, 76-82.

526Visites

Resum

El principal objectiu d’aquest treball va ser estudiar la predicció dels mediadors psicològics (autonomia, competència i relació amb els altres) i la motivació autodeterminada sobre el motiu social de la pràctica da l’activitat física. La mostra va estar composta per 800 subjectes, d’edats compreses entre els 18 i els 77 anys, usuaris d’instal•lacions esportives públiques d’una gran ciutat espanyola. Després de fer anàlisis descriptives, de correlació, de regressió i variància per gènere (ANOVA), els resultats trobats van revelar que els mediadors psicològics correlacionaven positivament amb la motivació més autodeterminada. Per la seva banda, el motiu social, correlacionava positivament amb la percepció de competència, relació amb els altres i regulació intrínseca i introjectada. Respecte al gènere, els homes van percebre més satisfacció de les necessitats psicològiques bàsiques de competència i relació amb els altres, men¬tre que les dones presentaven més motivació autodeterminada. A més, la satisfacció de la necessitat de relació amb els altres i tots els reguladors de la motivació predeien positivament el motiu social de pràctica. Els resultats es discuteixen en relació amb la importància de fomentar l’aparició de la motivació autodeterminada per satisfer els motius socials de pràctica.

Paraules clau: exercici físic, mediadors psicològics, motivació autodeterminada, social.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 10 de març de 2009

Acceptat: 25 de març de 2009

Publicat: 1 de gener de 2011