La representació del cos a la iconografia numismàtica mediterrània occidental: les monedes del regne d’itàlia al segle xx (1900 -1943)

Fabrizio Finetti

Idioma de l’original

395Visites

Resum

El cos humà és un infinit objecte d’estudi. Un tema complex que el pensament occidental ha investigat a fons amb totes les eines de les seves disciplines al llarg de la història. Aquesta tesi doctoral vol contribuir de manera original a la història del cos en la cultura mediterrània occidental i sobretot a Itàlia, entre els anys 1900 i 1943, estudiant la representació del cos en el món de la numismàtica. Aquesta investigació correspon a un estudi sistemàtic de la iconografia numismàtica de les representacions del cos en la cultura mediterrània antiga, renaixentista i moderna, contribuint amb un estudi específic del Regne d’Itàlia de la primera meitat del segle xx.
Cos i diners representen dos elements tradicionalment considerats antitètics, que han tingut sovint una connotació negativa en la història occidental i de vegades fins demoníaca, dictada pel pensament filosòfic i religiós. El naixement de la moneda amb el seu univers de representacions simbòliques és un fenomen important per a la nostra societat que testimonia i justifica de manera significativa la transformació de les seves institucions polítiques i socials d’aquells ens arcaics als actuals, legitima el poder establert en els territoris d’ús, comunica missatges i valors i es relaciona estretament amb la difusió del pensament abstracte i racional.
El treball es divideix en quatre parts. La primera defineix el marc teòric de la recerca, introduint els conceptes de cos, monedes i numismàtica al món “occidental”. La segona traça una història de la representació del cos en les monedes des dels seus orígens fins a la Modernitat. La tercera analitza la representació del cos en un context numismàtic ben definit: el Regne d’Itàlia al segle xx (1900-1943) però amb dos períodes diferents i molt definits corresponents a les monarquia parlamentària de Víctor Manuel III (1900-1922) i del Feixisme amb Benito Mussolini (1922-1943). En cada període es relaciona la situació política, econòmica i social del país amb la idea de cos contemporània i s’analitza com aquestes idees han estat reflectides i representades pel poder polític en les monedes. A la quarta part s’ha elaborat un Catàleg de les emissions de monedes del Regne d’Itàlia que representen la figura humana en la seva iconografia i es realitza una anàlisi comparativa entre la immensa iconografia numismàtica italiana del període amb temàtica relativa al cos humà amb altres dos països europeus mediterranis en el perío­de similar, França i Espanya.

Paraules clau: cos, iconografía, Italia, numismática, segle XX.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2017

Data de lectura: 6 de febrer de 2015