La programació i la intervenció didàctica en l’esport escolar (I). La tècnica d’ensenyament

Jesús Viciana Ramírez

Idioma de l’original

Citació

Viciana Ramírez, J. (1999). Programation and didactic intervention in school sports (I). The teachnique of teaching. Apunts. Educación Física y Deportes, 56, 10-16.

403Visites

Resum

En aquest article exposem la problemàtica existent en l’ensenyament esportiu quant a l’aprenentatge motor de les habilitats específiques que es pot o no produir a les classes d’Educació Física (EF), així com a la visió o filosofia educativa que posseïm al respecte quan tractem aquest delicat tema dins el centre escolar. En una primera part aprofundim en el currículum d’EF a l’etapa de Secundària (ja que l’esport hi apareix com un bloc de continguts específic) per veure com tracta l’Administració la intervenció del professor i les orientacions didàctiques cap a l’ensenyament de l’esport. En aquesta anàlisi de contingut del primer nivell de concreció treiem conclusions orientatives de com actuar a la classe. Posteriorment emprenem la tècnica d’ensenyament com a base per a la construcció d’una intervenció adequada en l’aprenentatge esportiu. Realitzem un repàs cronològic del que per a nosaltres ha estat l’evolució d’aquest element didàctic a la intervenció i proposem un model específic d’acord amb la nostra filosofia educativa i les tendències actuals. Per últim, treiem les conclusions dels temes tractats i emplacem el lector al segon article on tractem específicament les aportacions dels diferents estils d’ensenyament a l’aprenentatge esportiu en edat escolar.

Paraules clau: aprenentatge esportiu, orientacions didàctiques, tècnica d'ensenyament.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1999