La pràctica esportiva al municipi de Madrid i a les corones metropolitanes: la seva distribució segons les característiques sociodemogràfiques

Gabriel Rodríguez Romo

*Correspondència: Gabriel Rodríguez Romo gabriel.rodriguez@upm.es

Idioma de l’original

Citació

Rodríguez Romo, G. (2009). Sport practice in the city of madrid and its Metropolitan Area: distribution according to Sociodemographic Characteristics of their Population. Apunts. Educación Física y Deportes, 98, 59-67.

385Visites

Resum

Aquest article s’emmarca en una investigació més àmplia encaminada a analitzar els hàbits esportius de la població madrilenya. De manera més precisa, en el nostre treball s’estudien les possibles relacions existents entre algunes característiques sociodemogràfiques de la població (gènere, edat i classe social) i certs indicadors dels seus interessos i conductes esportives. La mostra va estar composta per 625 subjectes, i es van obtenir dades representatives a nivell global amb un marge d’error del ± 4 % i un interval de confiança del 95,5 %. El tipus de mostreig va ser polietàpic i l’instrument utilitzat un qüestionari. Els resultats mostren que la percepció de la població madrilenya sobre la necessitat de practicar activitat física o esport es troba relacionada amb la posició social dels subjectes enquestats [Χ²(2) = 9,764; p< ,01]. També s’han trobat diferències estadísticament significatives en la taxa global de pràctica esportiva segons el gènere [Χ²2(1) = 17,345; p< ,001], l’edat [Χ²2(4) = 32,798; p< ,001] i la posició social [Χ²2(2) = 16,335; p< ,001] dels entrevistats. En canvi, la freqüència de pràctica esportiva només sembla estar relacionada amb l’edat dels practicants [Χ²2(4) = 11,671; p< ,05].

Paraules clau: activitat física, classe social, deporte, edat, esport, gènere, Madrid.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2009