La pràctica d’esport i l’adipositat corporal en una mostra d’universitaris

Javier Molina-García

Isabel Castillo Fernández

Carlos Pablos Abella

Ana Queralt Blasco

*Correspondència: Javier Molina-García javier.molina@ucv.es

Idioma de l’original

Citació

Molina-García, J., Castillo Fernández, I., Pablos Abella, C., & Queralt Blasco, A. (2007). Sport practice and corporal adiposity in university students. Apunts. Educación Física y Deportes, 89, 23-30.

375Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi ha estat analitzar la pràctica d’esport i l’adipositat    corporal mitjançant l’estimació de l’índex de massa corporal (IMC) i del percentatge de massa grassa (PMG) en universitaris. La mostra està formada per 121 subjectes (72 homes i 49 dones) de la Universitat de València, amb una mitjana d’edat de 20,46 anys (? 2,58). Els resultats obtinguts mostren que els homes són més actius físicament que les dones (p < ,001). A més a més, aquestes tenen un PMG major que no pas els homes (p < ,001), mentre que l’IMC és similar. També es constata que l’IMC no depèn de la pràctica esportiva ni en homes ni en dones. D’altra banda, el PMG en els homes no depèn de la pràctica d’esport, mentre que les dones que practiquen esport tenen un PMG menor (p < ,02).

Paraules clau: esport, Índex de massa corporal (IMC), percentatge de massa grassa (PMG), universitaris.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2007