La perspectiva pedagògica

Jaume Casamort

Idioma de l’original

Citació

Casamort i Ayats, J. (1987). La perspectiva pedagógica. Apunts. Educación Física y Deportes, 10, 19-24.

417Visites

Resum

Escriure un article de fons sobre els aspectes pedagógics de l’esport escolar, com és obvi, no resulta pas del tot senzill, perquè qualsevol teorització i reflexió suposa sempre una visió determinada del punt de vista de l’autor i del context social i teóric en el qual es dóna. Es per això, que, ja d’entrada, demano que tot el seguit d’idees, projectes, pensaments i propostes siguin considerats en el sentit que cerquen, en darrera instància, el desenvolupament del nen, el qual cal concebre’l com a unitat estructuralment indivisible. No és la meva intenció, tampoc, donar solucions puntuals, concretes i vàlides per a tothom a un problema tan complex com és el de l’esport escolar, sinó fer una aproximació, des del punt de vista de la pedagogia i de l’educació, a aquells aspectes i connotacions més rellevants que facin possible donar una dimensió més formativa a l’esport escolar. La lectura crítica i la posterior reflexió pot ajudar als col·lectius i a les persones implicades a debatre i aprofundir en alguns dels nombrosos interrogants que planteja tota proposta o model d’esport escolar. Donar una definició única, universal i vàlida d’allò que s’entén per esport escolar és bastant complicat però, educativament parlant, hauríem d’ésser partidaris d’aquells models que defensen de forma integrada tant aspectes de caire individual com aspectes de caire social i cultural de l’individu, ja que aquest és considerat persona en la mesura que és membre d’un grup social determinat i participa de forma particular dels seus valors i normes. Cercar i trobar aquest equilibri entre individu i grup social serà el primer condicionant d’un esport escolar intrínsecament educatiu. Per tant, un dels aspectes claus d’aquesta temàtica no és de tractar de concretar si l’esport escolar ha d’organitzar-se per a unes determinades edats, si ha d’ésser dirigit i tutelat per uns grups determinats d’institucions socials que, de forma insistent, reclamen el seu protagonisme i la seva paternitat, ni tampoc el fet de delimitar tot el possible ventall d’esports que des d’una Optica més o menys agonística i/o lúdica busquen el seu lloc en la competició, sinó de fer que els responsables, siguin els que siguin, prenguin consciència del fet de vetllar per un esport escolar de tipus mes paidocèntric. En efecte, en aquest el principal protagonista és el nen, amb tota la problemàtica específica que presenta en aquestes edats evolutives i cronológiques i en les quals, pas a pas i estadi a estadi, va estructurant progressivament, la seva personalitat dins de l’entorn social i cultural que ha tocat de viure.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1987