La percepció i l’activitat neuromuscular en persones amb paràlisi cerebral en l’esport de la Boccia. Una proposta metodològica de valoració

Francisco Ávila Romero

Francisco Javier Moreno Hernández

Idioma de l’original

Citació

Ávila Romero, F., & Moreno Hernández, F. J. (2000). Neuromuscular activity perception in people with brain paralysis in Boccia. A methodological proposal of valoration. Apunts. Educación Física y Deportes, 60, 59-62.

430Visites

Resum

La situació actual del sistema de classificació utilitzat per la Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association (CP ISRA), per determinar el nivell de capacitat funcional en què cada paralític cerebral ha de fer les seves activitats esportives en general i de la boccia en particular, està avui en dia molt qüestionat. La causa fonamental és la necessitat de crear una sèrie de proves funcionals en cada esport que complementin les proves mèdico-funcionals que es fan actualment, de manera que hi hagi un protocol de proves generals i un protocol de proves específiques de cada esport per fer la classificació esportiva del subjecte. Centrant-nos en l’esport de la boccia, el que es pretén amb aquest estudi és definir un protocol de proves específiques de l’esport de la boccia que serveixin de complement a les proves mèdico-funcionals realitzades actualment per la CP-ISRA per classificar els paralítics cerebrals en l’esport de la boccia.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2000