La percepció del lleure saludable en la pràctica fisicoesportiva juvenil. Una anàlisi qualitativa.

Rafael Ramos Echazarreta

Eva Sanz Arazuri

Ana Ponce de León Elizondo

Mª Ángeles Valdemoros San Emeterio

*Correspondència: Rafael Ramos Echazarreta rafael.ramos@unirioja.es

Idioma de l’original

Citació

Ramos Echazarreta, R., Sanz Arazuri, E., Ponce de León Elizondo, A., & Valdemoros San Emeterio, M. A. (2009). The perception of the healthy leisure in the physical-sports juvenile practice. A qualitative analysis. Apunts. Educación Física y Deportes, 95, 24-31.

363Visites

Resum

El nostre article presenta una anàlisi de contingut sobre la percepció del lleure saludable en la pràctica fisicoesportiva, que mostren pares, professors i joves de la Rioja. S’integra en una investigació que pretén de conèixer i valorar la demanda real i potencial d’activitats fisicoesportives de lleure dels adolescents i joves estudiants de Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat de la Comunitat Autònoma de la Rioja. En els resultats s’observa que la pràctica fisicoesportiva, entesa com a experiència de lleure saludable, és percebuda, entre els col·lectius analitzats, amb un matís més preventiu de la salut dels nostres joves que no pas rehabilitador. El grup de professors d’Educació Física és el que atorga, a les activitats fisicoesportives, un caràcter més orientat a la millora i la prevenció de la salut dels practicants, per damunt de la resta de col·lectius; a aquests els segueixen els professors d’altres àrees i els mateixos joves. Al contrari, són els pares dels alumnes els que perceben, en menor mesura, les pràctiques fisicoesportives com a experiències d’un lleure saludable, i concedeixen a aquestes pràctiques funcions més orientades a la productivitat o a la identificació social

Paraules clau: activitat fisicoesportiva, lleure, salut.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2009