La investigació-acció com a via de desenvolupament professional del professorat d’educació física a l’escola rural

Miguel Ángel Pedraza González

Idioma de l’original

341Visites

Resum

La finalitat principal d’aquesta tesi va ser conèixer com influeix el funcionament d’un grup de treball sobre la metodologia de la investigació-acció en el desenvolupament professional dels docents d’educació física que exerceixen la seva feina a l’escola rural.
L’escola rural és un context educatiu que té una sèrie de trets singulars per a la docència, entre els quals destaquen les agrupacions heterogènies de l’alumnat, l’escassetat de recursos materials i instal·lacions adequades a la pràctica fisicoesportiva, a més de l’escassa formació del professorat i la poca atenció des de les Administracions públiques.
La metodologia utilitzada va ser l’estudi de cas, per mitjà del qual vam aprofundir en la influència i vivència que tenen del grup de treball els participants de la investigació. La recollida de dades es va dur a terme per mitjà d’histò­ries de vida i una posterior entrevista per recollir informació més precisa i descriptiva. L’anàlisi de dades es va dur a terme pel sistema de categorització; d’aquesta manera s’ordenen i classifiquen les dades per a la seva posterior interpretació.
Com a resultat obtenim quatre categories i nou subcategories resultants de l’anàlisi de la informació recollida: (1) experiències prèvies en EF; (2) valoració de la formació inicial; (3) experiència docent en escola rural; (4) influència del grup de treball.
En els resultats obtinguts vam poder comprovar que el desenvolupament professional dels participants no sols s’evidencia en el canvi de les seves pràctiques diàries, sinó també en la preocupació per la formació permanent que reben.
D’aquesta manera, la influència que el grup de treball exerceix en el desenvolupament professional dels docents queda evidenciada a través de les pràctiques que desenvolupen i de les propostes educatives dutes a terme per mitjà de nous materials curriculars. A més a més, la metodologia d’investigació-acció genera en el professorat processos de reflexió que ajuden a millorar la seva pràctica diària a l’escola rural. Aquest mètode ajuda cada docent perquè entengui el seu rol i les seves funcions dins el grup, i destaca el treball cooperatiu i el suport emocional com a aspectes que milloren la seva evolució.

Paraules clau: desenvolupament professional docent, educació física, escola rural, investigació-acció.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2013

Data de lectura: 30 de maig de 2011