La formació dels jugadors de futbol d’alta competició des de la perspectiva dels coordinadors de planter

Clara Isabel Pazo Haro

Pedro Sáenz-López Buñuel

Luis Fradua Uriondo

António José Barata Figueiredo

Manuel João Coelho e Silva

*Correspondència: Clara Isabel Pazo Haro clara.pazo@uhu.es

Idioma de l’original

Citació

Pazo Haro, CI, Sáenz-López Buñuel, P., Fradua Uriondo, L., Barata Figueiredo, AJ, & Coelho y Silva, MJ (2011). The Training of High-Level Competition Football Players from the Perspective of Academy Coordinators. Apunts. Educación Física y Deportes, 104 , 56-65. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/2).104.06

604Visites

Resum

S’han fet molts esforços per identificar el talent esportiu. Cal considerar el terme talent com les qualitats extraordinàries que té un individu, les quals poden ser degudes a la genètica i, sobretot, al resultat final d’un entrenament sistemàtic. I per això mateix la formació es presenta com el màxim exponent per al desenvolupament d’aquest talent. En aquest estudi s’intenta comprovar quines són les claus fonamentals per aconseguir arribar a l’èxit, així com el treball dut a terme en diferents clubs, segons set coordinadors, pertanyents als planters més importants d’Espanya. Aquesta investigació és qualitativa i utilitza l’entrevista com a instrument de mesura. Les dades s’han analitzat per mitjà del programa MAXQDA2007 i s’ha demostrat que l’entorn que envolta el jugador, la tècnica, la tàctica i el que és psicològic individual són les dimensions fonamentals per a la formació dels joves jugadors de futbol.

Paraules clau: Formació, fútbol, psicosocial, Talent..

ISSN: 1577-4015

Rebut: 5 de novembre de 2009

Acceptat: 30 de març de 2010

Publicat: 1 d'abril de 2010