La formació del talent en l’àmbit esportiu: transferència dels processos formatius en l’àmbit educatiu al jove jugador de futbol

Alejandro Prieto-Ayuso

*Correspondència: Alejandro Prieto-Ayuso alejandro.Prieto@uclm.es

Idioma de l’original Espanyol

531Visites

Resum

L’objectiu general de la tesi doctoral va ser millorar els processos d’identificació i desenvolupament del jove futbolista talentós, i els específics: 1) determinar la fiabilitat en l’avaluació del futbolista amb talent; 2) crear un instrument fiable de detecció, i 3) comprovar les diferències tecnicotàctiques entre aquells jugadors amb talent o sense.

La recerca va tenir tres fases. En primer lloc, es va realitzar un estudi amb 103 jugadors de futbol analitzant les diferències mostrades als indicadors de rendiment: influència en l’equip, gols/xuts, duels  aeris, penals, entrades, passades curtes i llargues. En segon lloc, es va validar un instrument de detecció del jove futbolista talentós (Nomination Scale for Identifying Football Talent), dins de la pedrera d’un club de futbol professional que juga en la segona divisió espanyola. Es va comptar amb un total de 201 jugadors i 11 entrenadors. Es van adaptar aquells processos efectius duts a terme en l’àmbit educatiu en la identificació de l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals: inclusió d’entrenadors, pares i iguals en el procés d’avaluació.  En tercer lloc, es va analitzar el rendiment de joc tecnicotàctic dels 33 jugadors identificats, comparant el seu rendiment amb el d’aquells sense talent. Els instruments utilitzats van ser el Game Performance Evaluation Tool i el Sistema d’Avaluació Tàctic en Futbol. 

Els resultats van mostrar l’escassa fiabilitat dels indicadors de rendiment com a mesura d’avaluació dels jugadors talentosos. L’instrument dissenyat i validat va resultar vàlid i fiable per al seu ús en els processos de detecció. Els companys d’equip són aquells que millor discriminen els jugadors amb talent. Es va revelar un acompliment molt elevat dels jugadors que es consideraven amb talent, en la seva comparació amb una mostra de jugadors no seleccionats. 

Finalment, es va assenyalar la importància d’utilitzar eines validades en els processos d’identificació i formació del jugador de futbol, per tal d’evitar biaixos en la selecció del jove futbolista amb talent.

Paraules clau: altes capacitats.

ISSN: 2014-0983

Data de lectura: 26 d'octubre de 2017