La formació de l’Animador Esportiu en el marc de l’Associació Espanyola d’Esport per a Tothom

José Antonio Rebollo González

Idioma de l’original

404Visites

Resum

Diferents estudis han constatat l’augment del temps lliure de la societat actual, i que l’activitat fisicoesportiva és una de les alternatives més utilitzades per recrear aquell temps lliure, tot transformant-lo en temps de lleure, d’una forma activa. Sembla necessària la formació de tècnics que donin coherència a aquesta pràctica esportiva i realitzin programes d’activitats que estiguin contextualitzats i donin resposta a la demanda continuada de propostes que van apareixent, i que estan en un continu procés de transformació. Considerem necessari un pla de formació d’Animadors esportius i nosaltres ens hem decantat per l’estudi de la formació en el camp de l’Esport per a Tothom; hem analitzat la situació actual, a través d’entrevistes amb persones que han participat en un pla complet de formació amb l’Associació Espanyola d’Esport per a tothom, tant des del punt de vista de l’alumnat, com del professorat i l’organització d’aquests cursos. De les dades recollides al Diagnòstic, hem comprovat la necessitat de millorar la formació que existeix en l’actualitat. Cal l’aprofundiment en l’àmbit de l’Esport per a Tothom. Sembla necessari dur a terme una metodologia que impliqui l’alumnat en els processos d’aprenentatge. Una avaluació contextualitzada, un augment dels continguts i, per tant, de l’organització temporal. Amb els resultats obtinguts, la bibliografia consultada i allò que ja existeix en l’actualitat, hem dissenyat un curs d’Animador d’Esport per a Tothom, que s’ha enviat a 7 experts, perquè en fessin una revisió. Al llarg dels mesos de març, abril i maig del 2006, s’ha dut a terme aquest curs a Huelva. Un cop conclòs el curs, ha estat avaluat, tant per part de l’alumnat com del professorat. A l’alumnat, li vam passar, en primer lloc, un qüestionari de satisfacció amb el curs i posteriorment s’hi va dur a terme un grup de discussió en què van participar dos moderadors, entre els quals no hi havia l’investigador. Amb el professorat vam dur a terme unes entrevistes amb tots els que van participar en el curs, amb l’excepció de l’investigador, que també hi va impartir classes. Totes les dades obtingudes s’han analitzat. D’una banda s’ha analitzat el qüestionari, a través del programa Excel. I les dades, tant de les entrevistes com del grup de discussió, han estat analitzades amb el programa d’anàlisis qualitatives de text (AQUAD). Posteriorment, hem triangulat les dades de les entrevistes del grup de discussió i del qüestionari, i hem arribat a diverses conclusions, que hem recollit al nostre estudi. Hem detectat un alt grau de satisfacció per part de tots els subjectes estudiats. Hom ha ressaltat la importància de dur a terme una metodologia inductiva, en què el subjecte s’erigeix en partícip del seu propi aprenentatge. Es valora positivament l’avaluació duta a terme i no hi ha una opinió unànime sobre l’organització temporal.

Paraules clau: animació esportiva i formació, esport per a tothom.

ISSN: 1577-4015