La consciència sensitiva en la formació del docent. Estudi de casos: les vivències dels estudiants de magisteri suscitades en la pràctica de situacions motrius introjectives

Glòria Rovira Bahillo

Idioma de l’original

414Visites

Resum

En aquesta tesi s’analitzen les vivències d’un grup d’estudiants de primer de magisteri d’educació infantil suscitades en la pràctica de situacions motrius introjectives, és a dir, pràctiques motrius la lògica interna de les quals suscita un procés d’autoconeixement i benestar personal d’aquell que les posa en pràctica.
S’utilitza el diari de pràctiques dels estudiants com a instrument de recollida de dades, i l’anàlisi de contingut com a mètode per analitzar i interpretar les vivències en el seu context. Es tracta d’un estudi de casos, una investigació educativa amb orientació fenomenologicohermenèutica que s’introdueix en la subjectivitat dels seus protagonistes, en la qual la docent exerceix al seu torn el rol d’investigadora.
Aquesta investigació assumeix que tota pràctica motriu constitueix un sistema praxiològic (Parlebas, 2001), la qual cosa ha permès elaborar un sistema de categories ad hoc deduint com a dimensions d’anàlisi els components d’aquest sistema –els participants, l’espai, el temps i el material– i definir els indicadors corresponents a partir de la descripció de les relacions intrasistèmiques existents entre els components del sistema praxiològic, és a dir, de la lògica interna de cadascun dels exercicis didàctics programats.
En categoritzar d’aquesta manera els discursos dels estudiants, s’han descrit primer una sèrie d’unitats d’anàlisi que identifiquen les vivències sobre les dificultats i els èxits com a conseqüència de la pràctica dels exercicis didàctics, per interpretar-les després d’acord amb el context educatiu del qual procedeixen, la qual cosa ha permès identificar l’itinerari pedagògic seguit pels estudiants i posar de manifest l’impacte emocional, afectiu i motor que la pràctica de situacions motrius introjectives ha tingut en ells.
D’aquí que es consideri prioritari incloure una educació motriu conscient i sensitiva en la formació inicial dels mestres, una educació que contribueixi a l’adquisició de competències sociopersonals com l’autoconeixement, l’autoregulació emocional, l’empatia amb els altres o la consciència sensitiva, que orienti i estimuli els estudiants, futurs mestres, a emprendre un procés constant de millora personal i professional.

Paraules clau: competències sociopersonals, ensenyament superior, pràctiques motrius introjectives.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2012

Data de lectura: 17 de juny de 2010