La bateria Eurofit com a mitjà de detecció de talents

Jordi Mateo Vila

Idioma de l’original

Citació

Mateo i Vila, J. (1990). La batería Eurofit como medio de detección de talentos. Apunts. Educación Física y Deportes, 22, 59-68.

457Visites

Resum

Actualment l’esport de competició requereix una més alta especialització de l’individu practicant i de tot que l’envolta. Cal planificar a curt i a llarg termini, trobar millors mitjans per augmentar el nivell de l’esport, estudiar les etapes idònies d’iniciació, tecnificació i de mestratge esportiu. Un dels aspectes a millorar pot ésser la bona orientació o detecció dels subjectes més dotats per a cada esport, basada en l’anàlisi científic i en l’experiència empírica dels entrenadors. Per poder fer aquesta detecció és necessari establir uns criteris de recerca basats en l’anàlisi o medició d’aspectes com la condició física dels practicants d’activitats esportives. I és per això que nosaltres van proposar validar la Bateria Eurofit com a mitjà per a la detecció de talents, comprovant si en l’aplicació d’aquesta els resultats de les proves dels esportistes d’alt nivell en edat juvenil són superiors als de la població normal. 1 determinar descriptivament si els esportistes d’alt rendiment de distintes especialitats esportives presenten diferències entre els paràmetres o ítems de la Bateria Eurofit. En el present estudi es proposa utilitzar la Bateria Eurofit per la seva facilitat d’aplicació, comprovada validesa i fiabilitat (Council of Europe, 1983), així com per haver estat molt acceptada i divulgada per tot aquest continent. Sovint es parla de recerca, identificació, detecció i selecció de talents utilitzant aquests mots com a sinònims. Cal aclarir que identificació (Léger, 1985) és predir si un jove podrà desenvolupar el potencial d’adaptació a l’entrenament i la seva capacitat d’aprenentatge tècnic, per tal d’empendre les posteriors etapes d’entrenament. Detecció és la possibilitat de predicció a llarg termini dels atributs necessaris per a una especialitat esportiva (Salmela i Régnier, 1983), diferenciant-se de la selecció, en la qual la predicció és a curt termini (nivell d’aprenentatge, entrenament, etc.). En la literatura especialitzada veiem que la quasi totalitat dels autors coincideixen en que tot procés de recerca de talents té com a factors determinats les aptituds físiques, psíquiques i d’habilitat. Es per això que cal tenir en compte la limitació que suposa per al present estudi valorar només les característiques físiques de cara a establir uns criteris de detecció de talents.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1990