Joc motor i integració social d’alumnes amb deficiències: aproximació sòcio-praxiològica

Pedro Ruiz

Idioma de l’original

Citació

Ruiz Sánchez, P. (1993). Juego motor e integración social de alumnos con deficiencias: aproximación sociopraxiológica. Apunts. Educación Física y Deportes, 32, 91-96.

356Visites

Resum

Darrerament, cada vegada són més les veus que defensen que les activitats físiques poden facilitar la integració de persones amb deficiències. Tanmateix, en aquelles pràctiques en què la naturalesa del joc es fonamenta en la interacció motriu entre els participants, els jugadors amb deficiències psíquiques solen presentar certes dificultats per a la plena participació. En aquest treball s’estudien aquells elements que determinen la participació del nen amb dificultats especials en el joc. Per a això, s’han establert tres nivells d’investigació diferent. En primer lloc es procedeix arealitzar una anàlisi “temàtica-estructural”, en què s’atén l’estructura del joc. Seguidament, es passa a un segon “nivell funcional”, on s’estudien les conductes motrius del jugadors, mentre que en tercer lloc es procedeix a realitzar una “anàlisi afectivo-social” mitjançant un estudi sociomètric del grup. Així mateix, s’analitza la participació motriu d’un nen afectat de deficiència psíquica, junt a altres que no ho són, després que s’hagi aplicat un programa d’intervenció per part del professor d’EF del grup.

Paraules clau: anàlisi funcional, anàlisi socio-afectiva, anàlisi temàtica, conducta lúdica, integració, interacció motriu, sociometría, sociomotricitat.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1993