Investigació comparativa i models didàctics: elements per a la construcció d’una pedagogia critica en Educació Física

Raúl Horacio Gómez

Idioma de l’original

Citació

Horacio Gómez, R. (1999). Comparative investigation and didactic models: elements for the construction of a critical pedagogy in Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 58, 93-99.

357Visites

Resum

En aquest article es resumeixen els resultats d’un treball d’investigació comparativa que ha pres corn a objecte d’estudi l’anàlisi dels models didàctics circulants en l’ensenyament de l’Educació Física en els països d’Amèrica Llatina en el darrer mig segle, alhora que intenta des de la reflexió crítica realitzada sobre aquests models, proposar les característiques centrals d’una pedagogia de l’Educació Física formulada des de la Teoria Crítica. Els mo-dels circulants en el període esmentat resulten agrupats per l’autor en dues grans tendències, segons les diferències crucials relatives al tractament que cada model fa dels components del model didàctic: continguts, objectius, mitjans, organització de la classe, etc. Malgrat que la tradició de la comunitat acadèmica de l’Educació Física ha pres aquests models corn a oposats, tot prioritzant l’anàlisi de les seves diferències, l’article assenyala la semblança crucial que ha caracteritzat aquests models relativa al fenomen de la comunicació unidireccional que els ha caracteritzat, i la concepció de subjecte acrític i receptor que llisca en tots ells, així corn la inconveniència d’aquests supòsits per a la construcció d’una pedagogia de l’Educació Física conseqüent amb postures humanistes i progressistes.

Paraules clau: comunicació, constructivisme, continguts, continguts de l'educació física, empirisme, model didàctic, pedagogía crítica, psicomotriu, racionalisme, situacions d'ensenyament, sociomotriu, subjecte.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1999