Introducció a un marc estratègic d’actuació per a la millora del producte turisme de salut a Lanzarote

Juan Antonio Carreño Clemente

Noelia Batista Martín

Héctor Fernández Manchado

*Correspondència: Juan Antonio Carreño Clemente jacclemente@def.ulpgc.es

Idioma de l’original

Citació

Carreño Clemente, J. A., Batista Martín, N., & Fernández Manchado, H. (2008). Introducing a strategic frameworkfor product improvement Health tourism in Lanzarote. Apunts. Educación Física y Deportes, 92, 81-89.

487Visites

Resum

El turisme, es presenta al mercat, com una activitat i una realitat força complexa. Així, el model Leiper, concep el turisme com un sector d’empreses i organitzacions individuals que es combinen per realitzar i oferir viatges. L’activitat turística és multidimensional i multifacètica (Cooper i cols., 1997). En aquest sentit, en els últims anys han adquirit un protagonisme especial els serveis relacionats amb la salut. En aquest sentit, s’ha desenvolupat un producte que gira entorn d’un element essencial, l’aigua, encara que compta també amb altres paràmetres importants (variació de temperatura, algues, exercici físic, teràpies manuals, etc.). Dins d’aquest desenvolupament de turisme de salut, hi ha quatre tipus d’instal·lacions (balnearis, spas, talassoteràpies i centres termals) més o menys estandarditzades que es diferencien en funció de la utilització de l’aigua, de les teràpies que realitzen o dels equipaments que utilitzen. El nostre estudi tracta de plantejar una actuació per a la millora del producte salut, dins d’una destinació turística consolidada com ho és l’illa de Lanzarote. Per fer-ho, es va realitzar una entrevista dirigida a clients de diversos centres de talassoteràpia de l’illa durant els mesos d’estiu de 2004 i 2005, on s’hi plantejaven qüestions sobre el servei, les instal·lacions, la relació qualitat-preu, motius de visita, etc. Finalment, basant-nos en els resultats obtinguts en les entrevistes, plantegem algunes línies estratègiques d’actuació, que podrien servir per millorar les actuacions entorn de la implantació i la comercialització d’aquest producte dins l’ampli ventall que l’illa de Lanzarote proposa als seus visitants.

Paraules clau: accions, planificació, salut, spa, turisme.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2008