Interessos i actituds de les persones cegues o amb deficiències visuals, per a l’activitat fisicoesportiva, segons l’edat i el sexe

Alicia Santana Rodríguez

Félix Gullén García

Idioma de l’original

Citació

Santana Rodríguez, A., & Guillén García, F. (2002). Interests and attitudes of blind or visual handicapped people for physical-sport activity, according do age and sex. Apunts. Educación Física y Deportes, 69, 76-83.

351Visites

Resum

A l’estudi que presentem s’analitzen els interessos i actituds cap a l’esport, en una mostra representativa de les persones amb deficiència visual a Gran Canària.
Hi van participar 130 subjectes (79 homes i 51 dones) d’entre 6 i 55 anys. Per fer-ho, es va utilitzar un qüestionari elaborat “ad hoc” en el qual es recollien, entre d’altres aspectes, l’interès per l’esport, els esports que més els agraden, el nivell de pràctica esportiva, passada o present, els esports practicats i els que els interessen. Es considerava, igualment, els que els agradarien practicar i els que creuen que poden practicar. Les anàlisis realitzades han parat esment també a les possibles diferències segons l’edat i sexe dels subjectes.
Els resultats indiquen el gran interès existent, igual com el nivell elevat de pràctica esportiva, malgrat el que es podria pensar. D’altra banda, els interessos presenten unes certes diferències tenint en compte tant l’edat com el sexe dels subjectes. Concretament, respecte de l’edat, vam trobar que els de menys edat presenten un interès superior.

Paraules clau: actituds, activitat física, cecs, deficiència visual, deporte, esport, interessos.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2002