Intel·ligències múltiples i esport

José Mª del Pino Medina

Emilio Gómez Milán

Sergio Moreno Ríos

Germán Gálvez García

Francisco Javier Mula Pérez

*Correspondència: José Mª del Pino Medina jmdelpino@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

del Pino Medina, J. M., Gómez Milán, E., Moreno Ríos, S., Gálvez García, G., & Mula Pérez, F. J. (2009). Multiple Intelligences in Sports. Apunts. Educación Física y Deportes, 95, 5-13.

512Visites

Resum

El propòsit del nostre estudi, basat en la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Gardner, consisteix a esbrinar si hi ha un perfil d’intel·ligència típic per a esportistes, i si alhora es poden identificar subperfils en funció de la modalitat esportiva practicada. Un cop definit el perfil per a persones esportistes i el perfil per a cada modalitat, es comparen, amb la finalitat de poder contrastar‑les. Vam comptar amb la col·laboració de futbolistes, basquetbolistes, nedadors i atletes, a més a més de persones no esportistes, que van emplenar el qüestionari per delimitar el perfil d’IM. S’intenta determinar si existeixen diferències pel fet de ser home o dona esportista en les modalitats en les quals vam comptar amb subjectes de tots dos sexes. De l’anàlisi es desprèn l’existència d’un perfil d’IM per a esportistes, que alhora presenta diferències en funció de la modalitat esportiva practicada.

Paraules clau: esport, intel·ligències múltiples, perfil d’intel·ligència.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2009