Índex de satisfacció dels treballadors respecte a la seva activitat desenvolupada en una direcció d’esports municipal

Rosa Elena Medina Rodríguez

Oswaldo Ceballos-Gurrola

Enrique Giner Bagües

Luis Marqués Molías

*Correspondència: Rosa Elena Medina Rodríguez dianos95@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Medina Rodríguez, R. E., Ceballos Gurrol, O., Giner Bagüe , E., & Marqués Molías, L. (2009). Index of satisfaction of the workers with respect to its carried out activity in a Municipal Sport Organization. Apunts. Educación Física y Deportes, 96, 96-102.

375Visites

Resum

El propòsit d’aquest estudi és identificar els factors que des de la perspectiva dels treballadors són significatius per determinar la seva satisfacció respecte al treball que exerceixen en la Direcció d’Esports del Municipi de Monterrey (DDMM). L’estudi es va realitzar en una mostra de 175 treballadors d’un total de 322, amb un error del 5 % i un Interval de Confiança del 95 %. L’instrument utilitzat és un qüestionari que consta d’una introducció i 6 dimensions. Els resultats més importants mostren que no és ben valorada: la quantitat, l’adequació i la facilitat de disposar d’espai per treballar, els recursos materials i la seguretat i la higiene, igual com el reconeixement a l’acompliment del seu treball i les possibilitats de formació; mentre que el que millor van valorar va ser: estar compromès amb els objectius generals de l’organització, bona disposició d’aquesta per adaptar-se i atendre les seves necessitats i interessos, i també gaudir d’un bon ambient laboral, cosa que es tradueix en una bona satisfacció global. En comparar les dimensions de satisfacció per als treballadors, per grups d’edat i per àrea laboral, no es van trobar diferències significatives, només es van donar per gènere: els homes van atorgar puntuacions més altes que no pas les dones.

Paraules clau: gestió esportiva, índex de satisfacció, organització esportiva municipal, treballadors.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2009