Inclusió de les nenes immigrants i creences del professorat d’educació física

Carolina Nieva Boza

Teresa Lleixà Arribas

*Correspondència: Carolina Nieva Boza cnieva@xtec.cat

Idioma de l’original

Citació

Nieva Boza, C., & Lleixà i Arribas, T. (2018). Inclusion of Immigrant Girls and Beliefs of Physical Education Teachers. Apunts. Educación Física y Deportes, 134, 69-83. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/4).134.05

608Visites

Resum

La present recerca té com a objectiu identificar i analitzar les percepcions del professorat d’educació física sobre les característiques de la participació de l’alumnat femení immigrant i les estratègies utilitzades per a la seva motivació, així com les expectatives sobre el seu rendiment motor. La població de l’estudi és el professorat d’educació física dels centres educatius de primària públics de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona). L’instrument utilitzat ha estat el qüestionari, obtenint una participació de 87 docents, a partir d’una mostra estratificada dels 30 municipis d’aquesta comarca. Els resultats indiquen que la participació i inclusió de les nenes immigrants en educació física no s’assenyala com una qüestió problemàtica. No obstant això, una part del professorat reporta una menor participació d’aquestes noies i ho atribueix a la tipologia d’activitats o al grup d’alumnat amb el qual comparteixen la sessió. Les conclusions mostren que és important el paper del professorat d’educació física en el sentit que un major acostament cap a elles afavoreix la seva motivació i interès, tant en les sessions d’educació física com fora de l’horari escolar.

Paraules clau: alumnat femení immigrant, educació física, educación física, Inclusió, inclusión, pensament del professorat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 21 de novembre de 2016

Acceptat: 29 de novembre de 2017

Publicat: 1 d'octubre de 2018