Expectatives dels usuaris directes i indirectes dels serveis esportius en edat escolar en una comarca aragonesa

Alberto Nuviala Nuviala

Francisco Ruiz Juan

M.ª Elena Garcia Montes

*Correspondència: Alberto Nuviala Nuviala anuvnuv@upo.es

Idioma de l’original

Citació

Nuviala Nuviala, A., Ruiz Juan, F., & García Montes, M. E. (2007). Expectations of the direct and indirect users of the sport services, in school age, in an Aragonese region. Apunts. Educación Física y Deportes, 87, 93-98.

391Visites

Resum

L’objecte d’aquest treball és conèixer les expectatives que els usuaris directes i indirectes tenen de la utilització d’aquests serveis públics a la comarca aragonesa Ribera Baja del Ebro. La població objecte d’estudi està formada pel total d’alumnes inscrits en aquests serveis i els pares i mares d’assistents a escoles esportives. El nombre total de pares enquestats és de 146, cosa que suposa un 45 % de resposta, un error de ± 6,14 i un nivell de confiança del 95,5 %. L’anàlisi de les dades la vam realitzar amb el paquet estadístic SPSS 12.0, el qual va possibilitar la posada en pràctica de les tècniques estadístiques necessàries per a aquesta investigació. En relació amb els resultats principals, vam concloure que les expectatives dels usuaris directes d’aquests serveis són divertir-se, millorar la salut i la condició física i incrementar la capacitat de rendiment. D’altra banda, els pares i mares tenen com a expectatives que es diverteixin els seus fills i filles, que millorin la seva salut i la seva condició física i que incrementin les seves relacions socials.

Paraules clau: expectatives, servei esportiu escolar, usuaris directes i indirectes.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2007