Estudi sobre hàbits d’activitat física saludable en nens d’educació primària de Jaén capital

Antonio Pantoja Vallejo

Javier Montijano González

*Correspondència: Antonio Pantoja Vallejo apantoja@ujaen.es

Idioma de l’original

Citació

Pantoja Vallejo, A., & Montijano González, J. (2012). Study of Healthy Physical Activity Habits in Children in Primary Education in the City of Jaén. Apunts. Educación Física y Deportes, 107, 13-23.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/1).107.01

613Visites

Resum

Hi ha moltes dades i investigacions que demostren els beneficis de la pràctica d’activitat física de manera regular per a la salut física, social i mental; per això s’ha establert i aconsellat quina hauria de ser la freqüència, intensitat i durada d’aquesta pràctica. No obstant això, en els últims anys s’està produint un descens alarmant de l’activitat, sobretot en nens i adolescents. Hi ha autors que consideren que la participació esportiva durant la infància i adolescència pot predir models actius en l’estil de vida futur, ja que motiva l’individu i ajuda a crear un hàbit. L’estudi següent es fonamentarà en diferents teories sobre els determinants de conducta de l’activitat física, proposades per diferents autors. Entre aquestes teories destaquen el model d’estats de canvi de Prochaska i Diclemente (1983), i Prochaska, Diclemente i Norcross (1992), la teoria de l’autoeficàcia de Bandura (1986, 1999), la teoria de l’acció raonada de Fishbein i Ajzen (1975), la teoria de la conducta planificada d’Ajzen (1985, 1991), el model sociocognitiu de Taylor, Baranowsky i Sallis (1994), el model dels determinants (Sallis, 1995), etc., entre d’altres. Entre els determinants assenyalats per aquests models hi ha: autoeficàcia, actitud global envers l’exercici, intencions, possibles barreres per a la pràctica i influències dels “altres significatius”. Per donar resposta a aquests objectius, es farà aquest estudi en què participen nens i nenes de tercer cicle d’educació primària amb edats compreses entre deu i dotze anys de col·legis públics i concertats del municipi de Jaén.

Paraules clau: activitat física, hàbits saludables, nens.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 24 de maig de 2010

Acceptat: 30 d'agost de 2010

Publicat: 1 de gener de 2012