Estudi dels espais esportius per a l’Educació Física. Proposta de planificació als centres escolars de la província de Lleó

Manuel López Moya

Elisa Estapé tous

Idioma de l’original

Citació

López Moya, M., & Estapé Tous, E. (2002). Study of sports facilities for Physical Education. Their planification in schools of the province of León. Apunts. Educación Física y Deportes, 69, 86-94.

317Visites

Resum

L’estudi que es presenta a continuació permet d’analitzar la realitat de les infraestructures esportives escolars a Castella i Lleó i concretament a la província de Lleó. A partir del diagnòstic dels centres escolars, hem elaborat una proposta de planificació dels espais per a l’Educació Física, tenint en compte dos criteris bàsics: la necessitat d’espai esportiu cobert respecte als requisits que indica la normativa vigent (Reial Decret 1004/1991) i la demanda de l’Educació Física; aquesta és la contribució metodològica d’aquest treball. Així, considerem que la necessitat d’instal·lacions esportives en un centre escolar no és sinó la conversió de la necessitat de l’Educació Física en espais esportius coberts, cosa que permet d’afirmar que un centre d’Educació Primària i un altre d’Educació Secundària, amb el mateix nombre d’unitats escolars, tenen diferent necessitat d’espai cobert per a l’Educació Física, i que són els centres d’Educació Primària els que reflecteixen una major demanda d’unitats d’espai esportiu cobert, malgrat tenir un nombre inferior d’alum nes matriculats.
Els resultats obtinguts en aquesta investigació són desoladors pel que fa al compliment dels nivells mínims d’espai cobert establerts a la normativa vigent i, en conseqüència, hem elaborat una tipologia d’espais esportius coberts més idonis per a cada centre escolar d’acord amb les seves unitats, cosa que constitueix una aportació nova que transcendeix els continguts de la normativa vigent.
De la mateixa manera, i a causa de les característiques sociodemogràfiques de la província lleonesa, en els municipis de poca població situats en el medi rural, la dotació d’espais coberts hauria de tendir cap a la construcció de sales d’unes dimensions mínimes de 20x10m, amb la possibilitat d’usos fisicorecreatius i culturals per part de tots els ciutadans, fora de l’horari escolar.

Paraules clau: centres escolars, educació física, educación física, espais esportius, planificació.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2002