Estratègies per a la resolució de conflictes en l’educació física

Marta Capllonch Bujosa

Sara Figueras

Marcos Castro

*Correspondència: Marta Capllonch Bujosa mcapllonch@ub.edu

Idioma de l’original

Citació

Capllonch Bujosa, M., Figueras, S., & Castro, M. (2018). Conflict Resolution Strategies in Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 133, 50-67. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/3).133.04

546Visites

Resum

Aquest article té per objectiu presentar les barreres i les es­tratègies per a la resolució dialògica de conflictes a les classes d’educació física, obtingudes a través d’una recerca finançada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (Pla nacional R+D+i SEJ2007-61757), realitzada en 6 comunitats d’aprenentatge de Catalunya i Euskadi. En la recerca es va optar per la metodologia comunicativa i es van utilitzar tècniques de recollida d’informació tan quantitatives com qualitatives. L’anàlisi comunicativa de les dades va permetre aprofundir en aquells aspectes que dificulten la prevenció i resolució dels conflictes (dimensió exclusora), i en aquells que afavoreixen l’enteniment i superen les situacions de conflicte (dimensió transformadora). Cal destacar que per a la prevenció i resolució de conflictes s’han de propiciar espais i situacions en les quals el professorat i l’alumnat puguin dialogar per arribar a acords en els quals també participin altres membres de la comunitat; a les classes d’educació física s’aconsegueix mit­jançant grups interactius.

Paraules clau: comunitats d’aprenentatge, educació física, educación física, grups interactius, resolució dialògica de conflictes.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 15 de novembre de 2016

Acceptat: 18 d'octubre de 2017

Publicat: 1 de juliol de 2018