Estabilitat de les mesures atencionals en esportistes d’alt rendiment. Una aproximació avaluativa de l’entrenament psicològic

Josep Font

Idioma de l’original

1Visites

Resum

Aquest estudi té com a objectiu descriure l’evolució temporal (test-retest) de les mesures atencionals en dos grups d’esportistes d’alt rendiment. Les mesures atencionals es varen portar a terme mitjançant el test d’estils atencionals i interpersonals TAIS. El grup A està format per esportistes que varen encetar programacions d’entrenament psicològic específic per afrontar situacions d’àmbit esportiu. El grup B està format per esportistes que o bé havien estat sotmesos a un tractament psicològic no adreçat específicament a l’enfrontament de situacions esportives, o bé no havien rebut cap tractament. Es varen realitzar les anàlisis següents: comparació de les mesures atencionals de base entre ambdós grups; comparació de l’evolució temporal (test-retest) de les mesures atencionals de forma separada per a cada grup. En general, els resultats varen demostrar que el grup A tenia una pitjor percepció de les seves habilitats atencionals abans de la intervenció (entrenament psicològic). L’estudi evolutiu també va demostrar que el grup A presentava una millora significativa en algun dels paràmetres atencionals mesurats posteriorment a la intervenció.Els resultats, contemplats globalment, tendeixen a assenyalar que l’entrenament psicològic específic incideix especialment en la millora de l’efectivitat dels recursos atencionals de l’individu en les situacions d’execució.

Paraules clau: alt rendiment., atenció, avaluació, Entrenament psicològic..

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1993