Estabilitat de les mesures atencionals en esportistes d’alt rendiment. Una aproximació avaluativa de l’entrenament psicològic

Josep Font

Idioma de l’original

Citació

Font Cercós, J. (1994). Estabilidad de las medidas atencionales en deportistas de alto rendimiento. Una aproximación evaluativa del entrenamiento psicológico. Apunts. Educación Física y Deportes, 33, 50-56.

358Visites

Resum

Aquest estudi té com a objectiu descriure l’evolució temporal (test-retest) de les mesures atencionals en dos grups d’esportistes d’alt rendiment. Les mesures atencionals es varen portar a terme mitjançant el test d’estils atencionals i interpersonals TAIS. El grup A està format per esportistes que varen encetar programacions d’entrenament psicològic específic per afrontar situacions d’àmbit esportiu. El grup B està format per esportistes que o bé havien estat sotmesos a un tractament psicològic no adreçat específicament a l’enfrontament de situacions esportives, o bé no havien rebut cap tractament. Es varen realitzar les anàlisis següents: comparació de les mesures atencionals de base entre ambdós grups; comparació de l’evolució temporal (test-retest) de les mesures atencionals de forma separada per a cada grup. En general, els resultats varen demostrar que el grup A tenia una pitjor percepció de les seves habilitats atencionals abans de la intervenció (entrenament psicològic). L’estudi evolutiu també va demostrar que el grup A presentava una millora significativa en algun dels paràmetres atencionals mesurats posteriorment a la intervenció.Els resultats, contemplats globalment, tendeixen a assenyalar que l’entrenament psicològic específic incideix especialment en la millora de l’efectivitat dels recursos atencionals de l’individu en les situacions d’execució.

Paraules clau: alt rendiment., atenció, avaluació, entrenament psicològic.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1993