Esportivitat en l’esport escolar i extracurricular

Ignasi de Bofarull de Torrents

Manel Cusí

*Correspondència: Ignasi de Bofarull de Torrents ibofarull@uic.es

Idioma de l’original

Citació

de Bofarull de Torrents, I., & Cusí, M. (2014). Sportspersonship in School and Extracurricular Sports Balagué Serre. Apunts. Educación Física y Deportes, 116, 52-59. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/2).116.05

532Visites

Resum

Aquest article analitza si la pràctica d’esport extraescolar augmenta l’esportivitat a partir de tres mostres de primària i secundària obligatòria (10 a 15 anys) d’un barri de la ciutat de Barcelona. En les dues primeres mostres es practica esport extraescolar. En la tercera mostra, que actua com a grup de control, només es practica esport curricular. L’instrument d’avaluació de l’esportivitat és la Multidimensional Sportspersonship Orientations Scale (MSOS-20). Els resultats assenyalen que l’esport extraescolar genera diversos valors lligats a l’esportivitat (esforç, etc.) per sobre de l’esport curricular. No obstant això, l’esperit competitiu de l’esport extraescolar disminueix en valors d’esportivitat com la imparcialitat.

Paraules clau: competitivitat, esport extraescolar i curricular, Esportivitat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 22 d'abril de 2013

Acceptat: 29 de gener de 2014

Publicat: 1 d'abril de 2014